utolsó frissítés: 2015. október 27.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Veres Valér – Papp Z. Attila – Geambaşu Réka – Kiss Dénes – Márton János – Kiss Zita: SZOCIOLÓGIAI MINTÁZATOK. ERDÉLYI MAGYAROK A KÁRPÁT PANEL VIZSGÁLATAI ALAPJÁN, Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) Kiadója, 2012, 246p.
 • > Románia. Tér, gazdaság, társadalom. (IV. Fejezet: Népesség és népesedés, 127-168 pp.) NKI-Kriterion, Kolozsvár, 2011 (több társszerző, szerk. Benedek József), 502 pp.
 • > Veres Valér: Identitatea minoritară ca oglindă a identităţii majoritare. Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din România, Serbia, Slovacia şi România. In: Regăsitea Identităţii naţionale, Boari-Gherghina-Murea (ed), Polirom, Iaşi, 2010.
 • > Kárpát Panel. Gyorsjelentés. Budapest, MTA ENKI, 2007. (társszerző: Papp Z. Attila) 308. pp
 • > Demográfia és népességszociológia. Presa Universitara Clujeana (Egyetemi Kiadó), Kolozsvár, 2006. 196 pp.
 • > A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021. KSH-NKI, Kutatási Jelentések 78, Budapest, 2005. (Hablicsek László – Tóth Pál Péter társszerzők)
 • > Nemzeti identitás Erdélyben – szociológiai olvasatban, Akadémiai kiadó, Budapest, 2005, 190 pp.
 • > Társadalomstatisztika – Egyetemi jegyzet, Egyetemi kiadó, Kolozsvár 2001 (Mezei Elemér társszerző).
 • > Társadalomstatisztika — Egyetemi jegyzet. Egyetemi kiadó, Kolozsvár 2001 (Mezei Elemérrel).
 • > Nemzeti vagy nemzedéki integráció — Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kiadja a Limes — Új Mandátum, Kolozsvár—Budapest, 2000, mint szerkesztő és társszerző; tanulmány: Nemzeti és állampolgári identitás az erdélyi középiskolások körében.
 • > A Duna Televízió erdélyi nézettsége. Kiadta a Hungária TVKA, Budapest, 1998 ( közösen Magyari Tivadarral);

Tanulmány, szakcikk

 • > The minority identity and the idea of unity of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine. Identities 22 (1) 2015. 
 • >

  Identity discourses on national belonging: the Hungarian minority in Romania. Romanian Journal of Political Science, 14(1), P.61 – 86, 2014.

 • >

  Társadalmi rétegződés és anyagi-jövedelmi különbségek Magyarországon és az erdélyi magyarság körében. Szociológiai Szemle 24. évf. 2014/2.

 • >

  Népszámlálás 2011: A népességszám, foglalkozásszerkezet és iskolázottság nemzetiség szerinti megoszlása Romániában. Erdélyi társadalom, 11 (2) 2013, 23--54 pp.

 • > National Attitudes of Ethnic Hungarians From Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine: a Comparative Perspective. STUDIA UBB SOCIOLOGIA, 2013, pp. 87--112.
 • > Az erdélyi magyarok nemzetről szóló reprezentációi, ERDELYI TARSADALOM, VIII.1-2, 2010, P.47 - 58
 • > Transition to Adulthood and the Postponement of Childbearing: the Case of Transylvanian Hungarians from Romania. Romanian Journal of Population Studies vol IV. 2010 No. 1 5--23 pp.
 • > Az erdélyi kutatásfejlesztés mutatói 2003-2006 [The indicators of the research development in Transylvania] Korunk. XVIII. 2007. no.10. 104-109 pp.
 • > Az erdélyi magyar tudományosság műhelyei [The research places of the Transylvanian Hungarians] . Korunk. XVIII. 2007. no.10. 15-19 pp.
 • > Az erdélyi magyarok természetes nemzeti identitásának fő vonásai a Kárpát Panel 2007 tükrében. Erdélyi Társadalom, 2008 no. 1-2, 67-91 pp.
 • > Értékorientációk és jövőstratégiák a kolozsvári egyetemi hallgatók körében az Európai Uniós csatlakozás kontextusában. [Value Orientations and Future Stategies of the Students form Cluj Napoca, co-authors: Veres Valér—Kiss Zita—Plugor Réka—Szabó Júlia] Új Ifjúsági Szemle V. no. 2/2007. 52-66 pp.
 • > Társadalmi kapcsolathálók Erdélyben a nemzeti hovatartozás kontextusában. [Social Networks in Transylvania According to Ethnonational Belonging] Szociológiai Szemle 17. évf. No. 1-2/2007. 47-70 pp.
 • > Tendinţe de întărire a clasei de mijloc prin formarea profilului de consum, analizat la participanţii la Festivalul de Tineret „Peninsula” - partea I, CEEOL, www.ceeol.com, Revista de sociologie, 2007, P.33-42
 • > Tendinţe de întărire a clasei de mijloc prin formarea profilului de consum, analizat la participanţii la Festivalul de Tineret „Peninsula” - partea II, CEEOL, www.ceeol.com, Revista deSociologie nr. 2, 2007, P.121-128
 • >

  Középosztályosodási tendenciák vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevői körében. WEB 14-15, no. 1-2/2006. 35--46 pp.

 • > Social Stratification and Ethnicity in Transylvania. How Does Social Class Matter? International Journal of Sociology, vol. 36, no. 1, Spring 2006, pp. 28–46.
 • > Identitate etnică vs. identitate naţională în poziţie minoritară. Cazul maghiarilor din Transilvania. Altera 26-27/ 2005. 87-101
 • > Jövőtervek—társadalmi-származási kontextusban. Új Ifjúsági Szemle. 1/ 2005. 70-88.Az erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és etnikai struktúra összefüggésrendszerében. Erdélyi Társadalom 1/2005. 71-96.
 • > Schimbări în structura ocupaţională şi de venituri. România, în context est-central european. Sociologie Românească, vol. III. No. 4/ 2005
 • > Central and Local Public Administration in the Dynamics of Inter-ethnic Relations in Romania, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 1/2003, (Salat Levente társszerző)
 • > Etnikai versus nemzeti identitás kisebbségi helyzetben — az erdélyi magyarok esete, In: Némedi Dénes — Szabari Vera (szerk): Kötő-jelek 2003. Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest, 2004.
 • > Fertility Decline, Natural Increase and Ethnicity in Transylvania in last Two Decades, Würtzburgisher Geographische Manuscripte, Heft 63, 2003.
 • > A romániai magyarok demográfiai viszonyai a 2002. évi népszámlálás előzetes adatai tükrében. Demográfia 2-3/ 2002 Budapest. 319-337p.
 • > Adalékok Erdély 18. századi népessége etnikai összetételének kérdéséhez. In: Magyarország történeti demográfiai évkönyve, 2002, KSH NKI, Budapest.
 • > The role of central and local public administration in the dynamics of inter-ethnic relations in Romania. Koferencia kötet: The annual European Group for Public Administration Conference 4.-7.09.2002 in Potsdam.
 • > Erdély és az ifjúsági korszakváltás 2000 In A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben, 2000 (Somai J. szerk.), Kolozsvár, 2001.
 • > Társadalmi integráció a magyar fiatalok körében. In: Romániai magyar évkönyv 2001(Bodó Barna szerk.), Kolozsvár — Temesvár, 2001, p. 90-106. (Sólyom Andrea társszerző)
 • > A belső vándorlás trendjei Romániában és hatásuk a magyarlakta megyékre. In: Romániai magyar évkönyv (szerk. Bodó Barna), Kolozsvár ­ Temesvár, 2000.
 • > A romániai magyarság népesedési viszonyai a '90-es években; In: Romániai magyar évkönyv (szerk. Bodó Barna), Kolozsvár ­ Temesvár, 2000.
 • > The Evolution of Internal Migrations in Romania In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Sociologia-Politologia, Kolozsvár, no. 1-2/1996.
 • > A romániai magyar ifjúság civil szerveződéseinek, mozgalmi életének fejlettségi szintje. Hitel. Erdélyi Szemle, Csíkszereda, 5-6/1995.
 • >

  Jövőtervek – társadalmi származási kontextusban. Új Ifjúsági Szemle V. no. 2/2007. 52--66 pp.(Társszerzők: Veres Valér—Kiss Zita—Plugor Réka—Szabó Júlia)

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  A fiatalok munkaerőpiaci helyzete, a társadalmi közérzet és a problémaérzékelés rétegspecifikus eltérései. In: Kiss T. – Barna G. (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Kolozsvár: ISPMN – Kriterion, 2011, 55--84.

 • >

  Gábor Kálmán—Veres Valér: Ifjúsági korszakváltás Kelet-Európában. Az erdélyi magyar fiatalok helyzete. In: Kiss T. – Barna G. (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Kolozsvár: ISPMN – Kriterion, 2011, 37--53.

 • >

  Situatia tineretului pe piata fortei de munca, problemele caracteristice si starea de spirit în spaţiul social, pe categorii [The situation of youth on labour market, specific problems, dispositions în social space],  In: Kiss T. – Barna G. – Kozak Gy. (ed.): Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative. Cluj-Napoca: ISPMN – Kriterion, 2011, 63--96.

 • >

  Transformarea socială si tineretul în Europa de Est. Situaţia tinerilor maghiari din România. [Social transformation of youth in Eastern Europe. The case of Hungarians form Romania] In: Kiss T. – Barna G. – Kozak Gy. (ed.): Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative. Cluj-Napoca: ISPMN – Kriterion, 2011,  39--56. (co-authors: Gábor Kálmán—Veres Valér)

 • >

  Gyermekvállalási szándékok, családnagyság. [Childbearing intentions, family size] In:  Speder Zs. (ed.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI Kutatási jelentések 86. Budapest, 2009. 316. pp. Co-author: Spéder, Zsolt. 71--86.

 • >

  A Kárpát-medencei magyarok nemzeti és állampolgári identitásának fő sajátosságai. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA–MTK EB, 2008, 35--60

 • >

  Percepţii si opinii privind integrarea României în Uniunea Europeană. In: Miscoiu, S. (ed. coord.): Percepţii si atutidini ale studenţilor Universitaţii”Babes-Bolyai” fatza de Uniunea Europeană. EFES, Cluj-Napoca, 2007. (társz.: Kiss Z, Plugor R, Szabó J) 41--63 p.

 • >

  Orientări valorice şi atitudini privind familia, cuplul şi creşterea copiilor. In: Mureşan, Cornelia (ed.): Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial. Presa Universitară Clujeană, 2005.

 • > A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. [From Periphery to Center. The Situation of Transylvanian Youth after the Milennium]. Belvedere kiadó, Szeged, 2005. 196 pp.(co-editor, with Gábor, Kálmán)
 • >

  Etnikai versus nemzeti identitás kise bbségi helyzetben – az erdélyi magyarok esete. In: Némedi Dénes – Szabari Vera (szerk.): Kötő-jelek 2003. Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve. Budapest, 2004.

 • >

  Az életkor és a nemzeti identitás hatása a társadalmi kapcsolathálók alakulására Erdélyben. In: Sorbán A. (szerk.): Szociológiai tanulmányok az erdélyi fiatalokról. Akadémiai Kiadó – Scientia Kiadó, Budapest, 2002, pp.129--154.

 • >

  A romániai magyarság népesedési viszonyai a’90-es években. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai magyar évkönyv. Kolozsvár ­ Temesvár, 2000.

Szerkesztés

 • > A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. Belvedere kiadó, Szeged (szerkesztő, Gábor Kálmánnal közösen)
 • > RODOSZ Tanulmányok2003 /III. Társadalom és humántudományok. Kriterion, Bukarest — Kolozsvár, 2003, szerkesztő és társszerző.
 • > RODOSZ Tanulmányok2002 /III. Társadalom és humántudományok. Kriterion, Bukarest — Kolozsvár, 2002, szerkesztő és társszerző.
 • > RODOSZ Tanulmányok III. Társadalom és humántudományok. Kriterion, Bukarest — Kolozsvár, 2001, szerkesztő és társszerző.
 • > Liceeni ardeleni in tranziţie. Ed. LIMES, Cluj-Kolozsvár, 2000, mint szerkesztő és társszerző.

Szemle, vegyes műfajok

 • > A romániai magyar ifjúsági szervezeti szféra, Korunk, 5/1996.

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • >

  Népességszerkezet és nemzetiség. Az erdélyi magyarok demográfiai képe a 2002 és 2011. évi népszámlálások tükrében. Egyetemi kiadó Kolozsvár (Cluj University Press), 2015, 260 pp.

 • > Tanulmányok Venczel József munkásságáról. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kiadója (E-ISPMN), Kolozsvár. Szerk: Veres Valér – Magyari Tivadar, 2014, 118 pp.
 • > Kárpát Panel. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Budapest, MTA ENKI, 2007 (társszerkesztők: Papp Z. Attila, Veres Valér), 308. pp